Elämä ei ole oman itsensä löytämistä, Elämä on oman itsensä luomista - George Bernard Shaw  -

Mitä NLP on ja voi merkitä sinulle?

NLP on vaikuttanut elämääni, haastanut omaa ajatteluani, tekemisiäni ja laittanut pohtimaan syvimpiä arvojani ja haastamaan uskomuksiani. NLP:n matka on opettanut löytämään uusia näkökulmia ja tienviittoja elämässäni. Olen uskaltanut vaihtaa alaa, erota, ja uskoa itseeni. Olen löytänyt iloa ja rentoutta, luottamusta elämään. Monesti vaikeat tilanteet valmistavat meitä johonkin uuteen, ne ovat loppujen lopuksi herättäjiä siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Olen hyväksynyt sen, että elämä on jatkuvaa muutosta ja oppimista. - Jaana Kallio -

Mitä NLP voisi tuoda sinulle?

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic-Programming eli puhutaan neurolingvistisestä prosessoinnista. Joseph O'Connor ja Ian Dermott määrittelevät kirjassaan NLP:n aakkoset tämän kirjainyhdistelmän seuraavasti:

Neuro viittaa hermojärjestelmäämme, aistiemme reitteihin, jolla näemme, kuulemme, tunnemme, maistamme ja haistamme.

Lingvistinen viittaa kykyymme käyttää kieltä ja siihen, miten yksittäiset sanamme ja ilmauksemme heijastavat mielemme maailmaa. Tämä viittaa myös "hiljaiseen" kieleen eli asentoihin, eleisiin ja tapoihin, jotka paljastavat ajattelutyylimme, uskomuksemme jne.

Programming eli ohjelmointi ilmaisee, että ajatuksemme, tunteemme ja toimintamme ovat tuttuja ohjelmia, joita voimme muuttaa.

NLP opettaa, kuinka me rakennamme henkilökohtaista kokemustamme, maailmankuvaamme, mitä ajattelemme omista arvoistamme tai uskomuksistamme ja miten luomme omat tunneperäiset kokemuksemme. NLP:n avulla on löydetty tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa, joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. Tutkimusten tuloksena on löydetty uutta tietoa muun muassa ajattelutavoista sekä tavoista käyttää mielikuvia ja tavoista käyttää ääneen puhuttua tai kehon kieltä.

NLP tarjoaa tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. Käytännössä opitaan, kuinka hyvä kontakti luodaan ja miten voidaan pitää yllä hyvää vuorovaikutussuhdetta. NLP:n avulla voidaan muuttaa kielteisiä kokemuksia ja, miten neuvotellaan onnistuneesti.

NLP:sta löytyy monia vastauksia, tai ainakin ehdotuksia vastauksiksi, joita voimme hyödyntää erilaisissa tilanteissa. NLP on paljon enemmän kuin työväline, mutta se ei kuitenkaan anna meille valmista maailmankuvaa, vaan välineitä kehittyä itse. NLP:n tarkastelunäkökulmana on ihminen yksilönä, ihmisten erilaisuuden havaitseminen ja tämän erilaisuuden arvostava huomioiminen rikkautena ja voimavarana missä tahansa tilanteessa. Omasta osaamisesta, tiedoista ja taidoista saa halutessaan NLP:n avulla vielä enemmän irti.


Suosittu tapa on aloittaa NLP matka tällä koulutuksella:

NLP PRACTITIONER KOULUTUS, 16 lähipäivää  


NLP on paljon enemmän

NLP on syntynyt mallittamalla ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja. NLP alkoi mallittamalla parhaiden kommunikoijien taitoa ja toistamalla sitä. Näitä taitoja voidaan tunnistaa ja saada niitä laajempaa käyttöön. NLP:n kehittäjät Bandler ja Grinder mallittivat muun muassa Milton Ericksonin, Virginia Satirin sekä Fritz Perlsin taitoja.

Yksi näistä mallitettavaista oli Gregory Bateson, joka on tuonut NLP:hen perustavaa laatua olevia ajatuksia. Koska olemme hänen mukaansa nisäkkäitä, koko maailmamme hahmottuu riippuvaisuuksien ja suhteiden verkostona. Talous on suhteita, samoin tieto. Myös taide on riippuvaisuuksia ja suhteita. Mikä ei olisi?

Joitakin lyhyitä määritelmiä:

NLP on ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja tarjoaa välineitä erilaisiin tilanteisiin

NLP:n avulla voit päästä hyviin tuloksiin siinä, mitä teet

NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta

NLP on oppi ja rakenne henkilökohtaisesta kokemuksesta

NLP on mitä tahansa mikä toimii (Robert Dilts)

Jaana on NLP yhdistyksen jäsenkouluttaja. Lisätietoa NLP:sta löydät Suomen NLP yhdistyksen kautta.


KYSY LISÄÄ, OTA YHTEYTTÄ